Μεθοδολογία

E-mail Εκτύπωση PDF

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΥΛΗ ΙΠΠΩΝ ΠΙΝΔΟΥ-ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Η μεθοδολογία που εφαρμόζεται  για την υλοποίηση της Δράσης 3.4: «Συλλογή - τήρηση στοιχείων γενεαλογίας των ζώων και καθιέρωση-διατήρηση γενεαλογικών βιβλίων και μητρώων της Ελληνικής φυλής Ίππων Πίνδου» είναι η εξης:

 

Βιβλίο Εκτροφής (Β.Ε.)

 

Κάθε εκτροφέας που θα συμμετέχει στο Γ.Β.  τηρεί για τα ζώα της εκτροφής του ένα βιβλίο, οι καταχωρίσεις του οποίου πρέπει να συμφωνούν μ’ αυτές του Γ.Β. Το βιβλίο αυτό θα είναι το Βιβλίο Εκτροφής (Β.Ε.) και θα πρέπει να συμπληρώνεται κανονικά και χωρίς παραλείψεις. Κάθε ζώο  εγγράφεται στο Β.Ε., στο οποίο καταχωρούνται όλα τα στοιχεία για το ζώο καθώς και για τα παράγωγά του.

Το Β.Ε.  αποτελείται από δύο μέρη. Στο πρώτο  περιλαμβάνονται τα ζώα της εκτροφής με τις ακόλουθες, τουλάχιστον, πληροφορίες:

  • γενεαλογικός κωδικός αριθμός εγγραφής στο Γ.Β. της φυλής (ο οποίος δίνεται από το Κέντρο Γενετικής Βελτίωσης Ζώων Νέας Μεσήμβριας Θεσσαλονίκης), όνομα ζώου, φύλο ζώου, ημερομηνία γέννησης, ύψος ακρωμίου ζώου, χρωματισμός ζώου, γενεαλογικός κωδικός αριθμός εγγραφής πατέρα στο Γ.Β. της φυλής, γενεαλογικός κωδικός αριθμός εγγραφής μητέρας στο Γ.Β. της φυλής, ημερομηνία απομάκρυνσης, αιτία  απομάκρυνσης, παρατηρήσεις.

Το δεύτερο μέρος  περιλαμβάνει στοιχεία όλων των επιβάσεων, τοκετών και γεννηθέντων ζώων. Οι πληροφορίες αυτές είναι οι ακόλουθες:

  • γενεαλογικός κωδικός αριθμός εγγραφής μητέρας στο Γ.Β. της φυλής, ημερομηνία επίβασης (ή ημερομηνίες επιβάσεων εάν πρόκειται για περισσότερες από μία), γενεαλογικός κωδικός αριθμός εγγραφής πατέρα στο Γ.Β. της φυλής, ημερομηνία τοκετού, όνομα γεννηθέντος ζώου, φύλο γεννηθέντος ζώου, χρωματισμός γεννηθέντος ζώου, γενεαλογικός κωδικός αριθμός εγγραφής γεννηθέντος ζώου στο Γ.Β. της φυλής.

Για κάθε ζώο που γεννιέται θα δίνονται οι πληροφορίες:

  • γενεαλογικός κωδικός αριθμός εγγραφής στο Γ.Β. της φυλής, όνομα, φύλο, χρωματισμός, γενεαλογικοί κωδικοί αριθμοί εγγραφής μητέρας και πατέρα στο Γ.Β. της φυλής, προορισμός-κατάληξη, ημερομηνία μεταβολής.

Ο εκτροφέας είναι υποχρεωμένος να διατηρεί για την εκτροφή του το Β.Ε., καθώς και το φάκελο με τα δικαιολογητικά  που συνοδεύουν τις αντίστοιχες εγγραφές του στο βιβλίο της εκτροφής. Ο εκτροφέας είναι ο κύριος υπεύθυνος για τα αναγραφόμενα στοιχεία στα δελτία επίβασης των φοράδων της εκτροφής (εδώ είναι ο ιδιοκτήτης του επιβήτορα) και τα δελτία δήλωσης γέννησης πώλων της εκτροφής (εδώ είναι ο ιδιοκτήτης της φοράδας) καθώς και για άλλα έντυπα πιστοποιητικά, τα οποία πρέπει αυτός να συμπληρώσει, να αποστείλει καθώς και να διατηρεί.

Ο εκτροφέας, επίσης, πρέπει να ελέγχει την ορθότητα όλων των καταστάσεων και εντύπων, τα οποία του στέλνονται από τον Συνεταιρισμό. Τυχόν λάθη πρέπει να κοινοποιηθούν στην Ε.Α.Σ. Γρεβενών για διόρθωση. Διόρθωση λαθών από τον ίδιο τον εκτροφέα δεν επιτρέπεται.

 

Γενεαλογικό Βιβλίο (Γ.Β.)

 

Το Γ.Β.  είναι οργανωμένο από το αρμόδιο Κ.Γ.Β.Ζ. και περιλαμβάνει τους ακόλουθους τύπους εγγραφής:

  • Γενεαλογικό βιβλίο Α (Γ.Β.Α.),
  • Γενεαλογικό βιβλίο Β (Γ.Β.Β.),
  • Βοηθητικό Γενεαλογικό βιβλίο (Β.Γ.Β.).

 

Στα διάφορα μέρη του Γ.Β. εγγράφονται μόνο ζώα, τα οποία ανταποκρίνονται πλησιέστερα στις επόμενες περιγραφόμενες απαιτήσεις.

 

Γενεαλογικό Βιβλίο Α: Στο Γ.Β.Α. εγγράφονται τα ιπποειδή, των οποίων οι γονείς και οι παππούδες είναι εγγεγραμμένοι στο Γ.Β. της φυλής.

Γενεαλογικό Βιβλίο Β: Στο Γ.Β.Β. εγγράφονται τα ιπποειδή, των οποίων μόνο οι μητέρες είναι εγγεγραμμένες στο γενεαλογικό βιβλίο της φυλής.

Βοηθητικό Γενεαλογικό Βιβλίο: Στο Β.Γ.Β. εγγράφονται τα ιπποειδή, για τα οποία δεν υπάρχει κανένα πιστοποιητικό για την προέλευση τους, όμως έχει γνωμοδοτήσει θετικά το αρμόδιο Κ.Γ.Β.Ζ. μετά από αίτηση του εκτροφέα.

 

Το Κ.Γ.Β.Ζ. Νέας Μεσήμβριας και μόνον αυτό θα διατηρεί το Γ.Β. και τα δικαιολογητικά  (δελτία επίβασης φοράδων, δελτία δήλωσης γέννησης πώλων κλπ.) που θα συνοδεύουν τις εγγραφές στο βιβλίο.

 

Στο Γ.Β. περιλαμβάνονται τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

- Όνομα και Διεύθυνση του εκτροφέα και του ιδιοκτήτη.

- Κωδικός αριθμός εγγραφής της εκτροφής στο Γ.Β. της φυλής.

-  Κωδικός αριθμός εγγραφής του ατόμου στο Γ.Β. της φυλής και των γονέων του, και, εφόσον υπάρχουν, των πάππων του. Όνομα, φύλο, ημερομηνία γέννησης, χρωματισμός, ύψος ακρωμίου, ιδιαίτερα φαινοτυπικά χαρακτηριστικά.

- Ημερομηνία έκδοσης του γενεαλογικού πιστοποιητικού.

- Ημερομηνία και αιτία της απομάκρυνσης.

- Επιπλέον, στοιχεία για το σύνολο των παραγώγων του.

 

 

Απόσπασμα Γενεαλογικού Βιβλίου (Α.Γ.Β.)

Το απόσπασμα γενεαλογικού βιβλίου θα εκδίδεται, κατόπιν αιτήσεως, από το αρμόδιο Κ.Γ.Β.Ζ. Ο εκτροφέας ή ο ιδιοκτήτης του ζώου είναι υποχρεωμένος να διατηρήσει το απόσπασμα Γ.Β. με μεγάλη φροντίδα. Το απόσπασμα Γ.Β. ανήκει στον εκτροφέα ή ιδιοκτήτη.

 

Γενεαλογικό Πιστοποιητικό (pedigree)

Το πιστοποιητικό γενεαλογίας (pedigree) θα εκδίδεται, κατόπιν αιτήσεως, από το αρμόδιο Κ.Γ.Β.Ζ. Το πιστοποιητικό αυτό θα παραδίδεται στον εκτροφέα  ή τον ιδιοκτήτη του ζώου για διατήρηση.

Ο εκτροφέας ή ο ιδιοκτήτης του ζώου είναι υποχρεωμένος να διατηρήσει το πιστοποιητικό με μεγάλη φροντίδα. Το πιστοποιητικό αυτό ανήκει στο ζώο και πρέπει να παραδίδεται σε κάθε νέο ιδιοκτήτη του ζώου.

 

Δελτίο Αναγνώρισης Ίππου (Δ.Α.Ι.)

Το Δελτίο Αναγνώρισης Ίππου  συμπληρώνεται από τον αρμόδιο υπάλληλο της Ε.Α.Σ. Γρεβενών για κάθε ζώο που πρόκειται να εγγραφεί στο Γ.Β. της φυλής αλόγων Πίνδου σε συνεργασία τόσο με το Κ.Γ.Β.Ζ. Νέας Μεσημβρίας Θεσσαλονίκης, όσο και με τους παραγωγούς. Το Κ.Γ.Β.Ζ.  διατηρεί τα Δ.Α. Ίππων.

 

Στα Δ.Α.Ι. που θα συμπληρωθούν θα περιλαμβάνονται τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

- Φυλή αλόγου.

- Κωδικός αριθμός εγγραφής του αλόγου στο Γ.Β. της φυλής και των γονέων του.

- Όνομα αλόγου.

- Φύλο αλόγου.

- Ημερομηνία γέννησης αλόγου.

- Χρωματισμός αλόγου.

- Ύψος ακρωμίου αλόγου.

- Ιδιαίτερα φαινοτυπικά χαρακτηριστικά από γεννήσεως στην κεφαλή, λαιμό, άκρα και σώμα. Άλλα επίκτητα χαρακτηριστικά.

- Σχεδιάγραμμα αλόγου με παράσταση των παραπάνω χαρακτηριστικών πάνω σ’αυτό.

- Όνομα και Διεύθυνση του εκτροφέα και του ιδιοκτήτη.

- Ημερομηνία εξέτασης.

- Φωτογραφία αλόγου (κατά προτίμηση μαζί με τον ιδιοκτήτη ή εκτροφέα).

 

Ο Συνεταιρισμός υποχρεούται να προμηθεύσει τους εκτροφείς με τα Δ.Α. των ίππων τους. Ο εκτροφέας ή ο ιδιοκτήτης του ζώου είναι υποχρεωμένος να διατηρήσει το Δ.Α.Ι. με μεγάλη φροντίδα. Το Δ.Α.Ι. αυτό ανήκει στο ζώο και πρέπει να παραδίδεται σε κάθε νέο ιδιοκτήτη του ζώου.

Απαραίτητες εργασίες για την υλοποίηση της Δράσης

 

Παρακάτω παρουσιάζονται οι αναγκαίες εργασίες για τη συλλογή - τήρηση στοιχείων γενεαλογίας των ζώων και καθιέρωση-διατήρηση γενεαλογικών βιβλίων στα άλογα φυλής Πίνδου.

 

Δελτία Αναγνώρισης Ίππων.

Για κάθε ζώο όλων των εκτροφών αλόγων φυλής Πίνδου θα συμπληρώνεται αρχικά το Δελτίο Αναγνώρισης Ίππου.

 

Εκτίμηση εξωτερικής εμφάνισης.

Η εκτίμηση της εξωτερικής εμφάνισης του ζώου θα γίνεται με κατάλληλες σωματομετρήσεις και φωτογράφηση των ζώων.

 

Απογραφές ζώων

Μία φορά το έτος θα γίνεται απογραφή των ζώων κάθε εκτροφής κατά ηλικία και γένος, τα στοιχεία αυτά θα καταχωρούνται στον Η/Υ του Συνεταιρισμού και οι καταστάσεις, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, θα αποστέλλονται στο αρμόδιο Κ.Γ.Β.Ζ..

 

Δελτίο επίβασης φοράδας (Δ.Ε.Φοράδας) / Δηλώσεις επιβάσεων φοράδων

Το δελτίο επίβασης φοράδας πρέπει να συμπληρωθεί πλήρως από τον ιδιοκτήτη ή εκτροφέα του επιβήτορα αμέσως μετά την επίβαση και επίσης η επίβαση να γραφεί στο Β.Ε.

Το Δ.Ε. Φοράδας πρέπει να φέρει στο ελάχιστο τα ακόλουθα στοιχεία:

- Όνομα και διεύθυνση του ιδιοκτήτη του επιβήτορα.

- Κωδικό αριθμό εγγραφής του επιβήτορα στο Γ.Β. της φυλής.

- Όνομα του επιβήτορα.

- Κωδικό αριθμό εγγραφής της φοράδας στο Γ.Β. της φυλής και των γονέων της.

- Όνομα της φοράδας και των γονέων της.

- Ημερομηνία πρώτης και τελευταίας επίβασης.

Οι πραγματοποιηθείσες επιβάσεις θα δηλώνονται, από τον αρμόδιο υπάλληλο της Ε.Α.Σ. Γρεβενών, στο ειδικό έντυπο Δήλωσης Επίβασης Φοράδας. Ο Συνεταιρισμός θα χρησιμοποιήσει το έντυπο αυτό ως αποδεικτικό στοιχείο της πατρότητας του ζώου. Ο ιδιοκτήτης του επιβήτορα, ο οποίος ήταν παρόν κατά την επίβαση ή ο αντικαταστάτης του, θα πιστοποιεί τα δεδομένα στη δήλωση με την υπογραφή του.

 

Δελτίο γέννησης πώλου (Δ. Γ. Πώλου) / Δηλώσεις γεννήσεων πώλων

Το Δελτίο γέννησης πώλου θα συμπληρώνεται σε ειδικό έντυπο αμέσως μετά τη γέννησή του, από τον ιδιοκτήτη ή εκτροφέα της φοράδας και επίσης η γέννηση θα γράφετε στο Β.Ε.

Η Δ.Γ. Πώλου πρέπει να φέρει στο ελάχιστο τα ακόλουθα στοιχεία:

- Όνομα και διεύθυνση του ιδιοκτήτη της φοράδας.

- Κωδικό αριθμό εγγραφής της φοράδας στο Γ.Β. της φυλής και των γονέων της.

- Όνομα της φοράδας.

- Όνομα και διεύθυνση του ιδιοκτήτη του επιβήτορα.

- Κωδικό αριθμό εγγραφής του επιβήτορα στο Γ.Β. της φυλής.

- Όνομα του επιβήτορα.

- Ημερομηνία γέννησης πώλου

- Φύλο και χρωματισμό πώλου.

 

Οι πραγματοποιηθείσες γεννήσεις θα δηλώνονται, από τον αρμόδιο υπάλληλο της Ε.Α.Σ. Γρεβενών, στο ειδικό έντυπο Δήλωσης Γέννησης Πώλου. Ο ιδιοκτήτης της φοράδας, ο οποίος ήταν παρόν κατά τη γέννα ή ο αντικαταστάτης του, θα πιστοποιεί τα δεδομένα στη δήλωση με την υπογραφή του. Μετά την πραγματοποίηση αυτής της διαδικασίας δίνεται στο ζώο ο κωδικός αριθμός εγγραφής στο Γ.Β. της φυλής, ο οποίος και συμπληρώνεται πάνω στο έντυπο Δήλωσης Γέννησης Πώλου και το ζώο εντάσσεται στο ανάλογο τμήμα του Γ.Β.

Τελευταία Ενημέρωση ( Δευτέρα, 16 Απρίλιος 2012 23:41 )  

Αναζήτηση

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ